ONCOLOGIA - Equaid Research

ONCOLOGIA

Estem pendents de demostrar a través d’estudis clínics les qualitats i prestacions de la llet d’euga en aquest camp, però sí que a través d’estudis observacionals s’ha comprovat que pot ser un ajut molt important per la fase de recuperació després de tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, reduint els efectes secundaris d'aquests tractaments tan agressius i alhora necessaris.

Els efectes secundaris de la quimioteràpia comprenen, entre d’altres, nàusees, falta de gana i una gran baixada de les defenses. És sobre aquests efectes secundaris que la llet d’euga pot intervenir.

  1. La llet d’euga indueix a la síntesi de serotonina, gràcies al seu contingut en triptòfan i tirosina, ajuda a millorar l’estat d’ànim del pacient i l'ajuda a recuperar la gana.
  2. La regeneració de la microbiota intestinal, millora la regulació del trànsit digestiu i així ajuda a reduir el malestar i les nàusees.  
  3. L’alt contingut de lisozim, lactoferrina, IgA i pèptids bioactius fan que la llet d’euga sigui de gran ajuda a l’hora de reforçar les defenses.

La llet d’euga pot tenir uns beneficis interessants en tractaments oncològics degut als components. També cal parar atenció en les proteïnes del sèrum.

La lactoferrina o lactotransferrina és una proteïna immunoreguladora, antiinflamatòria, antioxidant i anticancerígena (Öztas et al. 2000).

La melatonina que es sintetitza a partir dels aminoàcids essencials de la proteïna α-lactoalbúmina com el triptòfan, s’utilitza pel tractament contra el càncer (de cervell, pulmó, gastrointestinal, etc.) així com pels efectes secundaris que provoca el tractament amb quimioteràpia. La Clínica de Cliveland d’Ohayo (EEUU) està desenvolupant una vacuna contra el càncer de mama a partir de la proteïna α-lactoalbúmina la qual és inductora de l’apoptosi de cèl·lules tumorals.1

El lisozim té un rol important en la regulació del càncer. És un antioxidant que actua com a regulador o “fre” en la replicació de l’ADN (com a control cel·lular). S’envia una senyal que arriba fins al gen tp53 el qual es transcriu en la proteïna p53 que és un supressor tumoral. D’aquesta manera, aquest gen s’activa i duu a terme la seva acció antioncogènica o de supressió tumoral. (Llacuna et al. 2012)

A part d’aquestes proteïnes descrites, també cal esmentar la Vitamina C i la E les quals són antioxidants com el lisozim. La Vitamina E potencia l’acció del seleni en tractaments per combatre el càncer.

Cal esmentar l’importantíssim paper que pot jugar la composició bacteriana probiòtica de la llet d’euga, pel seu contingut de bacteris del grup Bifidobacterium i Faecalobacterium. Aquests són bacteris que degraden hexoses, pentoses i alcohols fins a acetat, propionat i butirat (AGCC) (àcids grassos de cadena curta). El butirat, també està descrit a la bibliografia actual per la seva capacitat anticancerígena. Tot i que encara es desconeixen amb profunditat els mecanismes d’actuació, se sap que el butirat inhibeix les cèl·lules tumorals del còlon, i per contra estimula el creixement de les seves cèl·lules epitelials.

Cal tenir present que en tumors d’origen hormonal en els quals s’estigui fent tractaments de supressió hormonal, la llet d’euga porta una petita quantitat d'estrògens conjugats, degut a la gestació del futur poltre durant la lactància del poltre jove.