GREIXOS I LACTOSA - Equaid Research

GREIXOS I LACTOSA

Els greixos o lípids representen la major font d’energia de l’organisme. A més a més, fan un paper important a l’hora d’emmagatzemar aigua per quan el nostre cos la requereix. Hi ha un bon nombre d’aliments que contenen lípids, per tant no és difícil adquirir els nivells mínims diaris d’aquests, si no el contrari, és més fàcil sobrepassar-los.

La llet d’euga, com podem veure a la taula, no té un valor excessivament gran de greixos i això és favorable per tal de mantenir una dieta amb un valor de lípids suficient. Les quantitats teòriques es mostren a continuació:

Cal ressaltar que la llet d’euga consta de pocs greixos i part d’aquests són poliinsaturats del tipus Omega-3 i Omega-6.

La lactosa és el sucre present a la llet en major percentatge. Com es pot apreciar, els valors de lactosa de la llet d’euga respecte la llet humana són bastant pròxims. La lactosa esta composta per glucosa i galactosa, i en alguns casos aquesta pot presentar problemes d’intolerància. Això és degut a una carència o insuficiència de lactasa a l’intestí prim i per aquest motiu hi pot haver dificultats a l’hora de digerir la llet.

La llet d’euga crua conté bacteris productors de l’enzim lactasa. La lactasa trencarà la cadena de lactosa assimilada amb la llet i d’aquesta manera s’assimilaran els sucres resultants per convertir-los en energia.